Vad är numismatik?

Ordet numismatik kommer av det grekiska nomisma, vilket betyder mynt, i latinet numisma.

Intresset för mynten kom ur intresset för antiken under renässansen. Med tiden kom ämnet numismatik att innefatta även läran om betalningsmedel i ett vidare begrepp och medaljer.

Studiet av mynt och sedlar ger oss kunskap om ekonomi och handel, om historia och kultur. Vi får insikt i hur människor hanterade pengar i vardagen och hur länder tillverkade och cirkulerade mynt och sedlar.

De första myntsamlarna fanns i Sydeuropa under renässansen dvs under 1300- och 1400-talen. Det var under denna tid som man inom konsten ville gå tillbaka till antikens ideal. Säkert inspirerades man då av de romerska mynt som ofta hittades i den italienska jorden. Alla kejsarporträtt påminde om det romerska rikets storhet. Furstar och stormän, rika borgare och bankirer började systematiskt samla på kejsarmynten. Det blev självklart för många furstar och välbeställda att äga en myntsamling. Många museisamlingar har sitt ursprung i dessa.

Först på 1500-talet kom det litteratur i ämnet. Främst handlade det om romerska mynt. Under 1600- till 1700-talen började man intressera sig även för medeltida och nyare tidens mynt. Den antika numismatiken fick sin pionjär i österrikaren Joseph Eckhel i slutet på 1700-talet.

Det första rent mynthistoriska verket i Sverige, "Observationer som kunna gifwa någon ledning til dhe forna Swenskars och Göthers Penninge Rächnings skaffenhet" författarad av Petter Dijkman, utgavs 1686 i Stockholm. År 1691 utkom "Thesaurus Nummorum Sveo-Gothicorum" skriven av Elias Brenner.

Mynt- och medaljsamlingar kan läggas upp efter olika principer, exempelvis geografiska och historiska eller efter metallsort. Populärt är att samla vissa motiv, ämnen eller regenter. Andra samlare intresserar sig för jubileumsmynt och medaljer.

Typsamlandet innebär att ett mynt får representera en hel grupp. Variantsamlandet innebär att samlaren försöker få tag på olika varianter av samma mynt. Seriesamlande omfattar alla årgångar av vissa valörer.

Det finns omfattande litteratur på området. Den som önskar köpa numismatiska föremål rekommenderas att uppsöka handlare som är medlemmar av Svenska Mynthandlar Föreningen.