Language:
  • På svenska
  • In English

Husets historia

Kungl. Myntkabinettet är beläget vid Slottsbacken, tvärs över gatan från Kungl. Slottet.

Inför inflyttningen av museet 1996 ägde en omfattande ombyggnation rum och i samband med denna utfördes en arkeologisk undersökning av husgrunden. Under husets nordöstra del påträffades resterna av en mindre byggnad från 1400-talet.

Området var alltså bebyggt redan före 1600-talet. Då ägde stora förändringar rum i staden som skulle rustas upp för att manifestera Gustav II Adolfs stormaktssverige. Vid Slottsbacken drogs nya tomtgränser upp. Här skulle stora stenhus, värdiga slottet, uppföras. Tomterna donerades till personer som stod kungen nära.

Tomten för nuvarande Pegasus 6 var 1647 uppdelad i tre tomter. Innehavare var Klas Fleming, Per Banér och Bengt Hansson. De två förstnämnda byggde var sitt hus men Bengt Hanssons tomt var obebyggd.

År 1675 ägdes tomten av den franske handelsmannen Honoré Boneau. Han lät uppföra ett palats med två flyglar och huvudbyggnad i två plan. År 1698 köpte assessor Johan Funcks änka "Corps de logis och tvänne flyglar". Ätten Bååth köpte huset efter Funck. Vid en offentlig auktion såldes huset 1776 till grosshandlare Spalding. Huvudbyggnaden och flyglarna hade då brutna tak. Vid Slottsbacken löpte en järnplåtsbeklädd stenmur med välvd port som ledde in till ett gårdsrum. Vid inkörsporten fanns också ett brunnshus med stensatt brunn och pump.

1780 köpte Skomakarämbetet fastigheten. Förutom att skrået hade sin administration i huset så fanns också den sk Skolådan och ett par lägenheter här. Dessutom hyrdes lokaler ut till Slottsrätten, Överståthållarämbetets kansli, kontor och departement. Skomakarämbetets lokalbehov ökade och huset byggdes om radikalt. Taket revs och huset fick en våning till samt en vindsvåning.

1906 köpte Stockholms stad fastigheten för att lösa Överståthållarämbetets behov av lokaler. Huset var slitet och i stort behov av upprustning. På 1800-talets slut hade man t o m diskuterat rivning och nybyggnation. År 1906 ansågs en nybyggnad helt utesluten och man förordade istället om- och påbyggnad. Huset skulle bli stort, effektivt och ha alla bekvämligheter. En genomgripande om- och påbyggnad genomfördes efter ritningar från stadens byggnadskontor under ledning av Ferdinand Boberg.

Under 1950-talet flyttade Uppbördskontoret och Musikmuseet in i huset. Den sista fasta hyresgästen, Statens Arbetsgivarverk, flyttade in 1961 och stannade kvar till 1990. Därefter har flera olika statliga verk och kommittéer haft lokaler i huset.

1995 påbörjades den stora ombyggnationen. Nu hyrs hela den östra flygeln, mittkroppen och delar av den västra flygeln av Kungl. Myntkabinettet.

På museets gård finns en fontän i porfyr och marmor utförd av Elisabeth Ekstrand.

Stater från 300-talet f Kr

Präglat i Korinth i Grekland. Motivet visar den bevingade hästen Pegasus som tämjdes av den korinthiske hjälten Bellerophon.