Avregleringen

När avregleringen av kreditinstitutens verksamhet trädde i kraft under andra hälften av 1980-talet intensifierades ovannämnda process.

Genom att expandera till priset av svagare säkerheter, större riskexponering och mera komplicerade organisationer skapades grunden för 1990-talets finansiella kris.